ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας μεταξύ του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, της Προέδρου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) κας Αικατερίνης Καστανιώτη και συνεργατών τους, στην οποία διαπιστώθηκε ότι "στη διαδικασία για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού συμπεριλαμβανομένων και των αρτηριοφλεβικών γραμμών υπήρξε παρέμβαση από συγκεκριμένη εταιρεία του κλάδου που προσφέρει τα Φίλτρα χαμηλής διαπερατότητας (low-flux) στα 17 Ευρώ/ανά φίλτρο και τα Φίλτρα υψηλής διαπερατότητας (high-flux) στα 28 Ευρώ/ανά φίλτρο συμπεριλαμβανομένων και των αρτηριοφλεβικών γραμμών.

Οι παραπάνω τιμές είναι συγκριτικά κατά πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές τις οποίες προσέφεραν οι συμμετέχουσες εταιρείες στα πλαίσια του διενεργηθέντος διαγωνισμού της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Συγκεκριμένα η προσφορά των εταιρειών που συμμετείχαν στον εν θέματι διαγωνισμό για τα Φίλτρα χαμηλής διαπερατότητας (low-flux) ανέρχεται στα 30 Ευρώ και για τα Φίλτρα υψηλής διαπερατότητας (high-flux) στα 35 Ευρώ.

Κατόπιν αυτών αποφασίστηκε:

(1) Να αναρτηθεί σήμερα στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ η προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία μειώνει δραστικά το κόστος για την προμήθεια Φίλτρων τεχνητού νεφρού.

(2) Η ΕΠΥ καλείται να ενημερώσει τις μειοδότριες εταιρείες που μετείχαν στον αναφερόμενο διαγωνισμό, ώστε να επαναπροσδιορίσουν τις προσφορές τους σε τιμές ίσες ή μικρότερες με τις διαμορφούμενες πλέον νέες Τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Σημειώνεται ότι η Πρόεδρος της ΕΠΥ έχει αποστείλει από ημερών, σχετική επιστολή στον επαγγελματικό φορέα των εταιρειών και ήδη έχει λάβει απάντηση από τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού (ΠΑ.Σ.ΠΥ.ΤΕ.Ν)» στην οποία αναφέρεται ότι τα μέλη του προθυμοποιούνται να προβούν σε εκπτώσεις επί των αρχικών τους προσφορών.

Πρόσθετα τονίζεται ότι παρά το γεγονός ότι η ΕΠΥ από 08 Ιουνίου 2012, έχει αποστείλει ενημερωτικό έγγραφο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με το οποίο επισημαίνει ότι οι τιμές τις οποίες προσέφεραν συγκεκριμένες εταιρείες στον αναφερόμενο διαγωνισμό είναι υψηλότερες από τις τιμές που οι ίδιες προσέφεραν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουδεμία απάντηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπήρξε έως σήμερα.

Το Υπουργείο Υγείας με απόλυτη διαφάνεια θα επιμείνει στην περαιτέρω δραστική μείωση των τιμών της Αγοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού, λαμβανομένου υπ’ όψιν των χαμηλότερων τιμών οι οποίες ισχύουν σε χώρες μέλη της Ευρωπαΐκής Ένωσης και ζητάει από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να προσαρμόσουν τις προσφορές τους κάτω από τις νέες Τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών".
    Στην κορυφή