Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ HAHN ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑμεΑ


Την Τρίτη 15 Μαΐου ο πρόεδρος του EDF (European Disability Forum) και της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, συναντήθηκε με τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική Johannes Hahn, προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της πολιτικής συνοχής 2014-2020.

Είναι σημαντικό που τα χρήματα της ΕΕ είναι επενδυμένα στη βελτίωση της ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Το EDF (European Disability Forum) επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η προσβασιμότητα, η μη διάκριση και η κοινωνική ένταξη, καθώς και η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικούς στόχους των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

Η πρόληψη και η εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση και την προώθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία πρέπει να αποτελούν προαπαιτούμενα προκειμένου να λάβει κάποιος ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα που απέστειλαν πρόσφατα προς τα κράτη μέλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την σιωπηλή αποδοχή της κίνησης της δανικής Προεδρίας να διαγράψει τα ζητήματα της αναπηρίας από τις προϋποθέσεις - κίνηση που απειλεί τις αξίες της ΕΕ, αποδυναμώνουν την αρχή της εταιρικής σχέσης και απειλούν την ανάπτυξη των υπηρεσιών στην κοινότητα.

Ο Επίτροπος Hahn υποστηρίζει την πρόταση του EDF για τα διαρθρωτικά ταμεία

Ο Επίτροπος Johannes Hahn και ο Πρόεδρος του EDF, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, συμφώνησαν για τη χρήση των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων, ως απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και ως ένα βασικό μέσο για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Τα άτομα με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την Ευρώπη στη διέξοδο από την κρίση και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται.

«Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να προωθήσει και να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Το πακέτο πολιτικής για τη συνοχή είναι μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2012 και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως δοκιμασία για την ΕΕ ώστε να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της στην πράξη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ», τόνισε ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Ο πρόεδρος καλωσόρισε επίσης την αρχή της εταιρικής σχέσης, αλλά υπενθύμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία.

Ο Επίτροπος Johannes Hahn επιβεβαίωσε ότι «όλα τα μέτρα στο σχέδιο του κανονισμού για την περίοδο 2014-2020, η βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των οριζοντίων εκ των προτέρων προϋποθέσεων όπως η εφαρμογή της Σύμβασης, υποστηρίζονται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και ότι «η επαρκής εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ από την ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθηθεί σε όλη την διαπραγμάτευση των προγραμματικών εγγράφων».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη για τη διάχυση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές των υπηρεσιών της Κομισιόν, καθώς και για την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων για τα άτομα με αναπηρία σε στενή συνεργασία με τα άτομα με αναπηρία και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, ως εταίροι.


Τι ζητά το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα

- Την προώθηση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, μέσω της συμπερίληψης της προσβασιμότητας ως οριζόντια αρχή σε συνδυασμό με την αρχή της μη διάκρισης

- Την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ σε όλες τις φάσεις της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής,, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρηματοδότηση που θα διατεθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

- Την ίδρυση της ευρωπαϊκής υποδομής ελέγχου των ταμείων, που θα περιλαμβάνει και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ΑμεΑ στον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των διαρθρωτικών ταμείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τελευταίο ειδικά λείπει από την παρούσα πρόταση.

- Να παραμείνει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στον κανονισμό.Οι στόχοι του Φόρουμ για τη φτώχεια και τις υπηρεσίες στην κοινότητα

Είναι υψίστης σημασίας να κρατήσει το 20% των πιστώσεων του ΕΚΤ για τη μείωση της φτώχειας και ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία υποστηρίζουν κοινοτικές υπηρεσίες και δεν χρησιμοποιούνται για περισσότερο ιδρυματοποίηση στην Ευρώπη.


    Στην κορυφή