Το ΚΕΕΛΠΝΟ απέσπασε τα εύσημα για τον Υγειονομικό Χάρτη


Τα εύσημα του Υπουργείου Οικονομικών, και πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, απέσπασε το ΚΕΕΛΠΝΟ για τον Υγειονομικό Χάρτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης την οποία κοινοποίησε η Επιτροπή στη Διοίκηση του Κέντρου, η διαχείριση του υποέργου «Ανάπτυξη και Παραγωγική Λειτουργία του Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για το έτος 2011 υπήρξε υποδειγματική, καθώς διαπιστώθηκε η νομιμότητα και συμμόρφωση των δαπανών του έργου με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα, τα οποία έχουν ήδη γίνει οριστικά καθώς παρήλθε το χρονικό όριο των είκοσι (20) ημερών από την επίδοσή τους στο Δικαιούχο, αποτελούν έμπρακτη επιβράβευση του ΚΕΕΛΠΝΟ και καταδεικνύουν τη σημασία του έργου του Υγειονομικού Χάρτη για τη χώρα μας.

Ο έλεγχος που πραγματοποίησε η ΕΔΕΛ είχε τέσσερις στόχους:

α) τη διαπίστωση εάν πληρούνται οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη και επιχορήγηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
β) τη συμμόρφωση του υποέργου με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για θέματα δημοσίων συμβάσεων,
γ) την υλοποίηση του υποέργου σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση και
δ) την αντιστοιχία των δαπανών προς τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.

Σε όλους τους παραπάνω άξονες σημειώθηκαν μηδενικές παρατηρήσεις, με αποτέλεσμα το πόρισμα της Επιτροπής να αναφέρει ρητά ότι «το σφάλμα που διαπιστώθηκε στο υποέργο για το έτος αναφοράς 2011 είναι 0%».Πηγή: Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

    Στην κορυφή