ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Μέρος των χρεών τους και τις οφειλές προς τους προμηθευτές για τα έτη 2007-2008 και 2009 με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου θα πληρώσουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με τα 374.952.673 ευρώ που τους δίνονται από τον προϋπολογισμό με απόφαση του υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει:
"Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Ειδικός Φορέας 210, Κ.Α.Ε. 2326 του οικ. έτους 2011, ως επιχορήγηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ.2592/53 για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ τρίτων, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου προκαταβολής καθώς και των οφειλών υπέρ του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει της αρ. 2/ 67498/ 0020/12-10-2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του αρ. 27 του Ν. 3867/ 2010 και αφορούν πληρωμές προμηθευτών με τη διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και για τα έτη 2007-08-09".


    Στην κορυφή