ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ


Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε, μετά από εισήγηση του Νομάρχη Λ. Κουρή, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κρωπίας προκειμένου να προωθηθεί μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Κορωπί.
Η μελέτη αυτή για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων κρίνεται αναγκαία γιατί καλύπτει τις ανάγκες του αντιπλημμυρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού περιοχών οι οποίες είτε είναι εντός σχεδίου είτε βρίσκονται σε διαδικασία εντάξεως στο σχέδιο πόλης του Κορωπίου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέχεται στο ποσό του 1.023.000 € και θα καλυφθεί κατά τα 2/3 από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και κατά το 1/3 από τον Δήμο Κρωπίας.    Στην κορυφή