Η μελέτη VERxVE καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του nevirapine παρατεταμένης αποδέσμευσης (NVP XR) 400mg μία φορά την ημέρα


Ingelheim/Γερμανία και Βιέννη/Αυστρία, 22 Ιουλίου 2010 – Σύμφωνα με τη μελέτη VERxVE που παρουσιάστηκε στο 18ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας για το AIDS (IAS) στη Βιέννη, Αυστρία, η μορφή nevirapine παρατεταμένης αποδέσμευσης (XR) 400mg μία φορά την ημέρα ήταν εξίσου αποτελεσματική με τη σημερινή μορφή nevirapine άμεσης αποδέσμευσης (IR) που χορηγείται δύο φορές την ημέρα (200mg BID), για περίοδο 48 εβδομάδων.

Συγκεκριμένα, πρωτεύων στόχος της μελέτης VERxVE, που είναι μια διεθνής δοκιμή, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διπλά εικονική, παραλλήλων ομάδων, ήταν η αξιολόγηση της αντιικής αποτελεσματικότητας (μη κατωτερότητας) του nevirapine παρατεταμένης αποδέσμευσης 400mg μία φορά την ημέρα σε σύγκριση με το nevirapine άμεσης αποδέσμευσης 200mg δύο φορές την ημέρα. Και οι δύο μορφές του nevirapine® χορηγήθηκαν σε συνδυασμό με το Truvada®.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.068 ασθενείς από τις Η.Π.Α., την Ευρώπη, την Αφρική και την Αυστραλία, οι οποίοι ήταν μολυσμένοι με τον HIV-1 ενήλικες (>18 χρονών) που δεν είχαν λάβει αντιρετροϊκά στο παρελθόν.

Τα κριτήρια εισαγωγής περιλάμβαναν γραμμή βάσης ιικού φορτίου >1.000 αντίγραφα/mL και αριθμό CD4<400 κύτταρα/mm3 για τους άνδρες και <250 κύτταρα/mm3 για τις γυναίκες. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μια εισαγωγική δόση nevirapine 200mg μία φορά την ημέρα για περίοδο 14 ημερών και 1.011 τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε το QD (παρατεταμένης αποδέσμευσης) 400mg ή το BID (άμεσης αποδέσμευσης) 200mg.

Ο κύριος στόχος ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της μορφής παρατεταμένης αποδέσμευσης του nevirapine QD 400mg (NVP XR) έναντι της μορφής άμεσης αποδέσμευσης του nevirapine BID 200 mg (NVP IR) σε ασθενείς με HIV που δεν είχαν λάβει αντιρετροϊκή θεραπεία κατά το παρελθόν, μετά από 48 εβδομάδες θεραπείας. Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η εκτίμηση της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής των NVP XR και NVP IR. Η μελέτη VERxVE έχει παραταθεί για διάστημα 144 εβδομάδων.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη δοκιμή είναι ότι το nevirapine παρατεταμένης αποδέσμευσης 400 mg μία φορά την ημέρα δεν ήταν κατώτερο του nevirapine άμεσης αποδέσμευσης 200 mg δύο φορές την ημέρα για διάστημα 48 εβδομάδων, και τα δύο σε συνδυασμό με το Truvada® σε ασθενείς με HIV που δεν είχαν λάβει αντιρετροϊκή θεραπεία στο παρελθόν.
Από τους ασθενείς που έλαβαν nevirapine XR (400 mg QD) στη μελέτη, το 81% (409/505) πέτυχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (<50 αντίγραφα/mL) σε δύο μετρήσεις έως την 48η εβδομάδα χωρίς επακόλουθη υποτροπή ή αλλαγή της θεραπείας πριν ή έως και την 48η εβδομάδα έναντι 76% (384/506) των ασθενών που λάμβαναν nevirapine άμεσης αποδέσμευσης (200 mg BID).
Σε ασθενείς με γραμμή βάσης HIV-RNA≤100.000 αντίγραφα/mL, το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 86% για ασθενείς που ελάμβαναν nevirapine XR έναντι 79% αυτών που ελάμβαναν nevirapine IR. Σε ασθενείς με HIV-RNA≥100.000 αντίγραφα/mL στη γραμμή βάσης, το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 73% για το nevirapine XR έναντι 71% για το nevirapine IR.

Το προφίλ ασφαλείας του nevirapine XR (400 mg QD) είναι παρόμοιο με αυτό του nevirapine IR (200 mg BID). Υπήρχαν λιγότερες διακοπές της θεραπείας εξαιτίας ανεπιθύμητων συμβάντων στο σκέλος της μελέτης για το nevirapine XR (πλήθος=32, 6,3%) έναντι του σκέλους της μελέτης για το nevirapine IR (πλήθος=45, 8,9%).

Τα πιο συνηθισμένα ανεπιθύμητα συμβάντα για το nevirapine XR ήταν η ρινοφαρυγγίτιδα, η διάρροια, η λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού, τα εξανθήματα και η κεφαλαλγία.
• Το συνολικό ποσοστό των συμπτωματικών ηπατικών συμβάντων ήταν χαμηλότερο στους ασθενείς που λάμβαναν nevirapine XR (1,6% έναντι 2,8%). Το ποσοστό των συμβάντων με εξάνθημα ήταν παρόμοιο μεταξύ των nevirapine XR και nevirapine IR (8,3% έναντι 8,7%).
• Με τη χρήση του nevirapine IR εμφανίστηκαν τρία συμβάντα συνδρόμου Stevens-Johnson κατά την διάρκεια των δύο εβδομάδων της εισαγωγικής δόσης, ενώ υπήρξαν άλλα δύο συμβάντα μετά την τυχαιοποίηση, και τα δύο στο σκέλος της άμεσης αποδέσμευσης. Δεν υπήρξε εμφάνιση του συνδρόμου Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση ή εμφάνιση απειλητικών για την ζωή συμπτωματικών ηπατικών συμβάντων (Τάξης IV) με τη χρήση του nevirapine XR στη μελέτη VERxVE.

Η Boehringer Ingelheim συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως, όπως και με τις εγχώριες αρχές (π.χ. ΕΟΦ), έτσι ώστε το nevirapine XR να είναι προσβάσιμο στους ασθενείς το συντομότερο δυνατόν.

    Στην κορυφή