Ε.Σ.Α.μεΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Πάγιο αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ ) και των φορέων μελών της αποτελεί η δημιουργία ειδικού πόρου με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τη δημιουργία και ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, υποστήριξης και φροντίδας των ΑμεΑ. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, το αίτημα αυτό αποκτά βαρύνουσα σημασία, αν αναλογιστούμε ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην ένταξή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανωτέρω αίτημα ετέθη προς συζήτηση στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.ΑμεΑ. με τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου και απέσπασε την κατανόηση και το εύλογο του αιτήματος.
«Χρυσή» ευκαιρία για την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος αποτελεί η επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση της αγορά παιγνίων»,το οποίο έχει τεθεί και σε διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας www.opengov.gr.

Η διάταξη η οποία η Συνομοσπονδία ζητά να συμπεριληφθεί, έχει ως εξής:

«Το σύνολο των αδιανέμητων κερδών του ΟΠΑΠ, το 1/3 του των εσόδων του Δημοσίου από τα τυχερά παίγνια όπως ορίζονται από το παρόν ν/σ και το πέντε τοις εκατό (5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων των Καζίνο που λειτουργούν στην επικράτεια της χώρας διατίθενται για Προγράμματα που αφορούν στην κοινωνική ένταξη, υποστήριξη και φροντίδα των ατόμων με αναπηρία.

Για το σκοπό αυτό τα εισπραττόμενα ποσά εγγράφονται σε Κωδικό του Προϋπολογισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διαχείριση των εγγεγραμμένων ποσών στον ανωτέρω Κωδικό πραγματοποιείται από Επιτροπή που συστήνεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά δύο εκπρόσωποι της Ε.Σ.ΑμεΑ. που υποδεικνύονται από τον ίδιο τον φορέα.

Τα ανωτέρα ποσά διατίθενται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων: κοινωνικής ένταξης, φροντίδας και προστασίας των ΑμεΑ, που υλοποιούνται, είτε από φορείς Ν.Π.Δ.Δ. με σχετικές αρμοδιότητες (Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεω), Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών με Αναπηρίας (ΚΕΠΕΠ ΑμεΑ , ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ κ.λπ.), είτε από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, προγραμμάτων ανάπτυξης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και για προγράμματα που υλοποιούνται από τις αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος όπως της Ε.Σ.ΑμεΑ. ως τριτοβάθμιου κοινωνικοσυνδικαλιστικού φορέα των ατόμων με αναπηρία, των δευτεροβάθμιων οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Σ.Α.μεΑ και στα πρωτοβάθμια μέλη αυτών. .

Με Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος και μετά από γνώμη της Ε.Σ.ΑμεΑ, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης».


    Στην κορυφή