Ε.Σ.Α.ΜΕΑ: ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Ούτε μία αναφορά στους πολίτες με αναπηρία δεν έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις», παρ ΄ότι εγκαίρως η Συνομοσπονδία είχε υποβάλλει τις προτάσεις της, τόσο ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, όσο και εγγράφως, καταγγέλλει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και συνεχίζει: "Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναφορά ούτε καν στο άρθρο 6 με τίτλο «Σύμφωνο Ευθύνης-Προϋπολογισμοί-Μηχανισμός Επίβλεψης», όπου στην παρ. 4 γίνεται αναφορά σε άτομα που δικαιούνται διακίνησης με μειωμένο εισιτήριο και ενδεικτικά αναφέρονται «μαθητές, πολύτεκνοι κ.λπ.».
Ως εάν οι πολίτες με αναπηρία να αποτελούν αμελητέα μειοψηφία αυτού του κράτους, και όχι το 10% του συνολικού πληθυσμού του.
Ως εάν οι πολίτες με αναπηρία να μη δικαιούνται καν ειδικής αναφοράς.
Για αυτό το λόγο και η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά να συμμετάσχει σε συνεδρίαση της Επιτροπής - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων προκειμένου να σας εκθέσει πιο αναλυτικά τις προτάσεις της.

Συνοπτικά, οι προτάσεις της Συνομοσπονδίας αφορούν στα εξής:

- Συμπερίληψη νέου άρθρου για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία από τον Ο.Α.Σ.Α. και τις Εταιρείες του Ομίλου του Ο.Α.Σ.Α., το οποίο θα υποχρεώνει τον Οργανισμό και τις εταιρείες του να μεριμνούν ώστε οι επιβάτες με αναπηρία να εξυπηρετούνται ισότιμα, αυτόνομα και με ασφάλεια σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, στάσεις/στέγαστρα, σταθμοί μετεπιβίβασης κ.λπ.), τους εξοπλισμούς και τα οχήματα που διαθέτουν. να μεριμνούν ώστε οι παραπάνω επιβάτες να ενημερώνονται για τις από αυτές παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
- Όλες οι «Συμβάσεις Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου» να ορίζονται σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., σύμφωνα με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς δικαιωμάτων επιβατών και τη διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και θα περιέχουν οπωσδήποτε δείκτες ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται σε επιβάτες με αναπηρία, καθώς και κυρώσεις για τη μη τήρηση του καθορισμένου βαθμού ικανοποίησης των επιβατών αυτών.


- Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία καθιερώνεται σε όλα τα οχήματα των Εταιρειών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. η οπτική και ηχητική αναγγελία των στάσεων εντός όλων των οχημάτων και η ελεύθερη επι/αποβίβαση σκύλων οδηγών τυφλών ατόμων και σκύλων συνοδών ατόμων με αναπηρία.

- Ο Ο.Α.Σ.Α. θα παρέχει σε κάθε περίπτωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα σχετικά με τη συναλλαγή και εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία.

- Σε ότι αφορά στις μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού Α΄ Φάσης (εθελοντικές μετατάξεις), διαπιστώνουμε δεν λαμβάνονται ευνοϊκά μέτρα για τους γονείς/κηδεμόνες ατόμων με βαριές αναπηρίες, αλλά μόνο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Επισημαίνουμε ότι η λήψη τέτοιων μέτρων αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, το οποίο οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της οικογένειας και της αναπηρίας.

- Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και να μη δημιουργηθούν δισεπίλυτα προβλήματα στη ζωή των τελευταίων, ζητούμε να υπάρξει ρητή διάταξη βάσει της οποίας οι εργαζόμενοι που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή γονείς/κηδεμόνες (μέσω δικαστικής απόφασης) ατόμων με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εάν δεν επιθυμούν οι ίδιοι τη μετάταξή τους να μην ενταχθούν ούτε στην φάση Β΄ των μετατάξεων πλεονάζοντος προσωπικού και να τους δοθεί το δικαίωμα να παραμείνουν αμετάθετοι στις αρχικές οργανικές τους θέσεις, με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις για το ωράριο και την επιλογή βάρδιας.

Τέλος, η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι οι πολίτες με αναπηρία της χώρας μας βιώνουν εντονότερα από τον καθένα την οικονομική κρίση, την ανεργία και την αύξηση των τιμών, ενώ σήμερα εξακολουθούν να αποκλείονται από τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για δύο ουσιαστικά λόγους, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης σε αυτά λόγω κακού σχεδιασμού του αστικού περιβάλλοντος και των μεταφορικών μέσων, καθώς και της παντελούς έλλειψης μέτρων που να διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους.


    Στην κορυφή