ΕΟΦ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Όπως προβλέπει εγκύκλιος του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Γιάννη Τούντα, όσοι πρόκειται να οργανώσουν παρόμοιες εκδηλώσεις, από τη νέα χρονιά, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς έγκριση στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκδηλώσεις τύπου Β ή Γ θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα προς έγκριση στον ΕΟΦ, το πρώτο δεκαήμερο κάθε διμήνου, αρχίζοντας από 1/1/2011 Η αίτηση θα περιλαμβάνει : όνομα εταιρείας (και συνεργαζόμενου επιστημονικού φορέα για τις εκδηλώσεις τύπου Β), πρόγραμμα εκδήλωσης, χρόνο και τόπο διεξαγωγής, αρχικό προϋπολογισμό.

2. Η διαδικασία έγκρισης δεν προϋποθέτει την θετική εισήγησης της επιστημονικής επιτροπής όπως για τις εκδηλώσεις τύπου Α.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκριση των τύπου Β εκδηλώσεων είναι η οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος τουλάχιστον 4 ωρών, για κάθε ημέρα της εκδήλωσης, εφόσον υπάρχει διανυκτέρευση των συνέδρων, ενώ για τις τύπου Γ, 2 ωρών.

4. Η ειδικότητα ή το αντικείμενο εργασίας / ενασχόλησης των ιατρών πρέπει να είναι συναφή με τη θεματολογία της εκδήλωσης

5. Οι εκδηλώσεις τύπου Γ΄ εγκρίνονται μόνο εφόσον έχουν σκοπό την προώθηση φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΥΓ3 (α) 85657 (ΦΕΚΒ΄59/2006)

6. Δεν επιτρέπεται οργάνωση εκδηλώσεων τύπου Β ή Γ στο εξωτερικό από φαρμακευτικές εταιρείες εγκατεστημένες την Ελλάδα

7. Η φιλοξενία των συμμετεχόντων δεν πρέπει να περιλαμβάνει εκδηλώσεις αμιγώς ψυχαγωγικού χαρακτήρα, η δε επιλογή των χώρων πρέπει να είναι προσεκτική με κριτήριο τις συνεδριακές εγκαταστάσεις και όχι τη αναψυχή και διασκέδαση .

8. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ιατρών του ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών ιατρών στις εκδηλώσεις τύπου Γ (νόμος 2889/2001 ,άρθρο 11, παρ 18)

9. Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από τις φαρμακευτικές εταιρείες, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Β και Γ σύμφωνα με τους όρους που έχουν διατυπωθεί στην εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ.66500/30.9.2010 παρ.8, για τις τύπου Α εκδηλώσεις.

10. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να φροντίζουν ώστε τα έξοδα προώθησης για τύπου Β ή Γ εκδηλώσεις να μην επηρεάζουν αρνητικά τις χορηγίες για τα συνέδρια τύπου Α.

11. Μετά το πέρας της επιστημονικής εκδήλωσης και εντός 2 μηνών, η φαρμακευτική εταιρεία υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, τον αριθμό των συμμετεχόντων και αντίγραφα παραστατικών των δαπανών, εφόσον ζητηθούν.

12. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που ανήκουν στο ΣΦΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους στον κώδικα δεοντολογίας και στους περιορισμούς των εξόδων φιλοξενίας όπως και για τις εκδηλώσεις τύπου Α

13. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που δεν ανήκουν στο ΣΦΕΕ καλούνται να υιοθετήσουν αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας.


    Στην κορυφή