ΕΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΠΥ


Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υγείας (Ο.Π.Υ.). δημιουργεί το Υπουργείο Υγείας, με τη λειτουργία του οποίου επιδιώκεται να εξασφαλιστεί:
α) η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία της υγείας με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, εξετάσεων και φαρμάκων και την υιοθέτηση κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και
β) η σύμπραξη των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με τις υπάρχουσες δομές τους, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, των μονάδων υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλων ΝΠΔΔ καθώς και των συμβεβλημένων ιατρών κλπ στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ενιαίου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

Στον Οργανισμό εντάσσονται, οι Κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ, ως προς τις παροχές τους σε είδος, ο ΟΠΑΔ και ο Οίκος Ναύτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να εντάσσονται στον Ο.Π.Υ. και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης.


Σκοπός του Οργανισμού Παροχών Υγείας είναι:


α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη οικογενείας αυτών, των εντασσόμενων φορέων και κλάδων υγείας, τα οριζόμενα από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

β. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συμβεβλημένων ιατρών, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

γ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η λειτουργία των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, η θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

δ. Η συνεργασία των Κέντρων Υγείας, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί ιατροί) του ΕΣΥ, των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ και άλλων οργανισμών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που μαζί με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας του Ο.Π.Υ. και τους συμβεβλημένους ιατρούς του συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η οποία θα γίνεται με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Συντονισμού του άρθρου 31 του Ν. ! 3863/2010.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις    Στην κορυφή