ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.


Παρόλο που η πολιτική της ΕΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχει στόχο να εγγυάται ότι κανένα άτομο δεν υπόκειται σε διακρίσεις ως προς την επιλογή, πρόσληψη ή εξέλιξη της σταδιοδρομίας του λόγω αναπηρίας, μόνο το 1% του προσωπικού των ευρωπαϊκών οργάνων αντιστοιχεί σε άτομα που έχουν κάποια αναπηρία και αυτό σύμφωνα με στοιχεία του 2004, καθώς δεν υπάρχουν πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ευρωπαίων πολιτών, η ίδια η Επιτροπή θέτει εμπόδια και υιοθετεί διακριτικές συμπεριφορές εις βάρος των ατόμων με αναπηρία καθώς δε διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να δώσει την ευκαιρία σε άτομα με ειδικές ανάγκες (πχ. τυφλούς, κωφάλαλους) να συμμετάσχουν στην εσωτερική της λειτουργία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής θέλησε να πληροφορηθεί κατά πόσο προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των συγκεκριμένων ατόμων στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς (EPSO) παρέχοντας κατάλληλο εξοπλισμό και σε ποιο βαθμό υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης θέσεων εργασίας στα ευρωπαϊκά όργανα από άτομα με ειδικές δεξιότητες.

«Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού έχει καθιερώσει δέσμη μέτρων για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες ορισμένων υποψηφίων και να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή τους στους κοινοτικούς διαγωνισμούς επί ίσοις όροις με τους άλλους υποψήφιους. Για τους τυφλούς υποψηφίους, τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δοκιμασίες σε Μπράιγ, παρουσία βοηθού αναγνώστη αν παρίσταται ανάγκη ανάγνωσης ερωτήσεων και απαντήσεων, χορήγηση συμπληρωματικού χρόνου, άδεια χρησιμοποίησης από τον υποψήφιο, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη φύση της δοκιμασίας, του δικού του υπολογιστή εφόσον αυτός είναι εξοπλισμένος με λογισμικό αναγνώρισης φωνής, κλπ. Για τους κωφάλαλους υποψήφιους, τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη θέση του εξεταστή ακριβώς απέναντι από τον υποψήφιο ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση των χειλέων, η δυνατότητα γραπτής απάντησης των ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, χορήγηση συμπληρωματικού χρόνου, κλπ. Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα ληφθέντα από την EPSO μέτρα βασίζονται στις βέλτιστες υφιστάμενες πρακτικές, και ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού εξακολουθεί να βελτιώνει και να αναπτύσσει τα ισχύοντα μέτρα επί τακτικής βάσεως με στόχο την αυστηρή τήρηση της αρχής της μη δημιουργίας διακρίσεων», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής αρμόδιος για θέματα διοργανικών σχέσεων και διοίκησης κ. Σέφτσοβιτς.

Σχολιάζοντας την απάντηση της Ευρ. Επιτροπής, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Με το ένα έκτο περίπου του ευρωπαïκού πληθυσμού (περίπου 80 εκατ. ατόμων) να αποτελείται από άτομα με ειδικές δεξιότητες, η ΕΕ πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για την αποτελεσματικότερη απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, τόσο εντός όσο και εκτός των οργάνων της. Το γεγονός ότι μόλις το 1% του προσωπικού των ευρωπαïκών θεσμών είναι άτομα που έχουν κάποια αναπηρία και ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δεν καθιστά την ΕΕ παράδειγμα προς μίμηση για τα κράτη μέλη. Οι αρχές της μη διάκρισης και της εύλογης προσαρμογής δε θα πρέπει να μένουν κενό γράμμα αλλά να εφαρμόζονται όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα ώστε να επιτευχθεί επαρκής αξιοποίηση όλων των ευρωπαίων πολιτών».
    Στην κορυφή