20% ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ


Σύμφωνα με εγκύκλιο, του υφυπουργού Υγείας Μιχάλη Τιμοσίδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου 20% που θα γίνεται στις αμοιβές του προσωπικού, το οποίο απασχολείται στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι δεν υπόκεινται στις μειώσεις 8% και 12% οι αποδοχές του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Οι αμοιβές που καταβάλλονται στους μονίμους ειδικευμένους ιατρούς, όλων των βαθμών, στους ειδικευόμενους, καθώς και στους πανεπιστημιακούς, που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, αποτελούν εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα Ζ΄ κατηγορίας.
Με την καταβολή τους θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% επί του ακαθαρίστου ποσού των αμοιβών αυτών, δεδομένου ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2238/1994    Στην κορυφή